Natasha Rothwell

Natasha Rothwell

Tiểu sử

Natasha Rothwell (born October 18, 1980) is an American writer, actress, teacher and comedian.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1980-10-18

Nơi Sinh: Wichita, Kansas, U.S.

Còn được Biết đến Như: