Fernando Salém

Fernando Salém

Tiểu sử

Được biết đến: Writing

Sinh nhật: 1960-09-13

Nơi Sinh: São Paulo, São Paulo, Brazil

Còn được Biết đến Như: