Sope Dirisu

Sope Dirisu

Tiểu sử

Sope Dirisu is a British stage, film and television actor.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1991-01-09

Nơi Sinh: Edgware, London, England, UK

Còn được Biết đến Như: